Dane kontaktowe

PBI Beton Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

tel. 1: +48 (15) 687-47-86
tel. 2: +48 (15) 687-47-87
biuro@pebia.pl

Image Alt

RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz).
 2. Z administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe może się Pan/Pani skontaktować pod adresem: rodo@grupapbi.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie i w celu:
 • realizacji umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty współpracujące z Administratorem lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie stosownych umów,
 • organy lub podmioty publiczne uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas
 • okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie, np. do odpowiedzi na pisma wnioski i skargi
 • do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia
 • do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej